www.kreusler.net

Johann Wolfgang Bieglein-Kreussler

Johann Wolfgang Bieglein gen. Kreussler aus Nürnberg, Fechtmeister in Jena. +1780. Adoptivsohn Heinrich Wilhelms. Abbildung aus dem “Kreussler-Buch”.